Lisa hinnateavitus

Andmekaitsetingimused

TAVID AS ANDMEKAITSETINGIMISED

Käesolevad Isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Tingimused), kirjeldavad protseduuri, mille kohaselt Tavid töötleb Isikuandmeid. Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse, kui Klient kasutab, on kasutanud või kavatseb kasutada Tavidi teenuseid või on muul viisil seotud Tavidi osutatavate teenustega, sealhulgas suhetes Kliendiga, mis on loodud enne käesolevate Tingimuste jõustumist. Kui soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina, võtke ühendust Tavidiga käesolevate Tingimuste punktides 11 ja 12 kirjeldatud viisil.

 1. Mõisted

Klient on iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Tavidi pakutavaid teenuseid. Kliendiks võib olla ka muul viisil teenuste kasutamisega seotud füüsiline isik, samuti füüsiline isik, kes on Tavidiga mis tahes suhtes, mis on tekkinud enne käesolevate Tingimuste jõustumist.

Isikuandmed on mis tahes teave, mille alusel on võimalik otseselt või kaudselt Klienti tuvastada.

Isikuandmete töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav tegevus või tegevuste kogum, sealhulgas kogumine, salvestamine, registreerimine, säilitamine, muutmine, korraldamine, juurdepääsu võimaldamine, edastamine, kasutamine, anonüümseks muutmine, kustutamine. Toiminguid võib, kuid ei pruugita teha automatiseeritud vahenditega.

Vastutav andmetöötleja on Tavid AS (registrikood 10055700; edaspidi ka kui Tavid), kelle peakontor asub aadressil Pärnu mnt 186, 11314 Tallinn. Tavidi esinduste nimekiri ja kontaktandmed on kättessadav veebilehel https://tavid.ee/votke-uhendust-eestis/.

Tavex Group on Tavid AS koos tema tütarettevõtetega.

Volitatud töötleja on iga isik, kes töötleb Isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Vastuvõtja on iga füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas ametiasutus või muu organ, kellele Tavidil on õigus avaldada Isikuandmeid. Vastuvõtjate kategooriad on loetletud käesolevates Tingimustes.

EL / EMP on Euroopa Liit / Euroopa Majanduspiirkond.

Teenused on kõik teenused, sh konsultatsioonid ja toodete müük, mida Tavid pakub Kliendile oma filiaalides, veebilehel www.tavid.ee, telefoni, e-posti, voogedastuse, sotsiaalvõrgustike või muu kanali kaudu, samuti seoses partnerite teenuste ja toodetega.

Õigusaktid on Tavidile kohalduvad õigusaktid, mis on seotud eelkõige rahapesu tõkestamise, majandustegevuse, andmekaitse, maksustamise, raamatupidamise, makseteenuste, kindlustuse, ärisaladuste ja finantstegevusega.

 1. Üldsätted

2.1. Käesolevad Tingimused kirjeldavad, kuidas Tavid töötleb Isikuandmeid. Lisaks Tingimustele võib Isikuandmete töötlemisega seotud teave olla kirjeldatud koostööpartneritega sõlmitud lepingutes, muudes teenustega seotud dokumentides ja Tavidi veebilehel www.tavid.ee.

2.2. Vastavalt kohalduvale seadusandlusele tagab Tavid Isikuandmete töötlemisel Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendandab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta Isikuandmeid volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest. Tavid töötleb Isikuandmeid üksnes seadus loetletud alustel.

2.3. Tavidil on õigus kaasata Isikuandmete töötlemisse kolmandaid isikuid (volitatud töötleja). Sellistel juhtudel võtab Tavid kasutusele kõik vajalikud meetmed tagamaks, et sellised töötlejad töötlevad Isikuandmeid kooskõlas Tavidi juhistega ning vastavalt kehtivale seadusandlusele, mh taotleb Tavid asjakohaste turvameetmete rakendamist.

 1. Isikuandmete kategooriad

Isikuandmeid võidakse koguda nii otse Kliendilt kui ka kaudselt Kliendi teenuste kasutamisest ja välistest allikatest, näiteks avalikest ja/või erasektori registritest ning andmebaasidest või kolmandatelt isikutelt. Tavid võib teenuste osutamisel salvestada visuaalseid pilte ning videoid, e-kirja suhtluse ajalugu ja muul viisil dokumenteerida suhtlust Kliendiga.

Tavid kogub ja töötleb eelkõige olemasolevate ja potentsiaalsete Klientide Isikuandmeid (st. füüsilised isikud, kes kasutavad või kavatsevad kasutada Tavidi teenuseid). Teenuse osutamise ajal või enne seda võib Tavid töödelda ka isikute andmeid, kes ei ole Kliendid, kuid kes on Kliendiga seotud, näiteks seaduslikud või volitatud esindajad, agendid, maksjad, tegelikud kasusaajad.

Tavid kogub ja töötleb teenuste osutamisel eelkõige järgmisi andmeid:

Kategooria Andmed
Identifitseerimise ja selle kinnitamisega seotud andmed Nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed (nt passi või ID-kaardi number, kehtivusaeg; dokumendi koopia)
Kontaktandmed Aadress, telefoninumber, e-posti aadress
Perekonnaliikmete andmed

 

Teave Kliendi perekonnaliikmete ja teiste temaga seotud isikute kohta.
Finantsandmed Teave teostatud tehingute, omandiõiguse ja tuluallikate kohta (näiteks: müügilepingud, pangakonto andmed, maksekorraldused). Samuti teave Kliendi varasema (äri)tegevuse kohta.
Kliendisuhte andmed Andmed, mida kogutakse „tunne oma klienti“ põhimõtteid rakendades. Näiteks teave kliendisuhte eesmärgi,  planeeritavate tehingute mahtude või Kliendi igapäevase majandus- või kutsetegevuse kohta, samuti teave selle kohta,  kas Klient või temaga seotud isik on riikliku taustaga isik ning taustakontrolli teostamise käigus kogutud teave.
Äriseoste andmed Kliendi esitatud või Tavidi poolt avalikest andmebaasidest või kolmandatelt isikutelt kui teenusepakkujatelt saadud andmed selle kohta, kas isik on juriidilise isiku juhtorgani liige, tegelik kasusaaja või asutaja.
Side/kommunikatsiooni andmed

 

Andmed, mis on saadud või sisalduvad Kliendi saadetud sõnumites, e-kirjavahetuses, Kliendiga telefoni teel ühendust võttes või hetkel, kui Klient on külastanud mõnda Tavidi esindust, samuti andmed, mis kogutakse pärast seda, kui Klient on Tavidi veebilehte kasutanud.
Elukoha ja kodakondsusandmed Teave elukohariigi, maksumaksja staatuse, kodakondsuse ning sünniriigi kohta.
Teenustega seotud andmed

 

Sõlmitud kokkulepete täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, makseviiside kasutamine, sõlmitud ja tagasilükatud tehingud, esitatud avaldused, taotlused ja kaebused, teenustasud ja muu koostöökogemus.
Eriliigilised isikuandmed Näiteks andmed Kliendi etnilise kuuluvuse või tervisliku seisundi kohta. Tavid töötleb selliseid andmeid üksnes Kliendi nõusolekul.
Andmed Tavidi korraldatud reklaamikampaaniates osalemise kohta Näiteks teave kampaaniates osalemise ja/või võidetud auhindade kohta. Auhindade üleandmisega seotud teave.

 

 

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

4.1 Tehingute teostamine

Tehingute teostamine on üks peamistest õiguslikest alustest, mille alusel Tavid Kliendi Isikandmeid töötleb.

Näited Isikuandmete töötlemise eesmärkidest on järgmised:

 • Kliendi algatusel tehingu läbiviimiseks vajalike toimingute tegemiseks, samuti Kliendiga tehingu või ärisuhte sõlmimiseks, jälgimiseks või lõpetamiseks;
 • Klientidega suhete haldamiseks ning teenustele ja tehingutele juurdepääsu võimaldamiseks, pakkumiseks ja jälgimiseks;
 • Siseriiklike ja rahvusvaheliste tehingute sooritamiseks, sh finantsasutuste ja maksesüsteemide kaudu;
 • Teostatud tehingute ja nende üksikasjade kontrollimiseks. Mõnel juhul võib Tavid säilitada videosalvestisi tõenduslikul eesmärgil.

4.2. Juriidiliste kohustuste täitmine

Õigusaktidest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks on Tavid kohustatud töötlema Isikuandmeid näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendi isikusamasuses tuvastamiseks ja kontrollimiseks ning Isikuandmete ajakohasena hoidmiseks, kontrollides ja täiendades andmeid väliste ja sisemiste infoallikate abil;
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja teavitamiseks;
 • Võimalike kahtlaste tehingute tuvastamiseks, uurimiseks või neiste teavitamiseks;
 • Isikuandmete edastamiseks kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujatele kontoinfo ja/või makse algatamise teenuse osutamiseks;
 • Täitmaks muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4.3 Õigustatud huvi

Mõnel juhul põhinevad Kliendi Isikuandmete töötlemise eesmärgid Tavidi õigustatud huvil, mis on kooskõlas Kliendi kui andmesubjekti huvide või põhiõiguste ja -vabadustega. Õigustatud huvi alusel Isikuandmete töölemise eesmärgid on näiteks järgmised:

 • Kliendile lisateenuste pakkumiseks, isikupärastatud pakkumiste loomiseks ja otseturundustegevuseks erinevates kanalites;
 • Tavidi äritegevuse, teenuste, Kliendi kui kasutaja kogemuse arendamiseks, uurimiseks ja täiustamiseks, Kliendi rahulolu ja lojaalsuse tugevdamiseks, samuti Tavidi kaubamärgi arendamiseks, viies läbi uuringuid, analüüse ning koostadades statistikat;
 • Korraldada Kliendile loteriisid, konkursse, kampaaniaid ja üritusi;
 • Kliendi ja/või Tavidi ja Tavidi töötajate huvide, sealhulgas turvalisuse kaitsmiseks;
 • Teenuste väärkasutamise või ebaseadusliku kasutamise või nende katkemise, sealhulgas pettuse ennetamiseks, piiramiseks ja uurimiseks;
 • Teenuste sujuva osutamise ja teabe turvalisuse tagamine teenuste osutamisel, samuti Tavidi veebilehe, tehniliste süsteemide ja IT infrastruktuuri täiustamine ja arendamine, sh Tavidi digikeskkonna testimine;
 • Õiguslike nõuete maksma panemiseks, samuti selleks vajaliku teabe säilitamiseks;
 • Teostada Tavidi esindustes videovalvet Klientide, Tavidi töötajate ning Tavidi vara turvalisuse tagamiseks.

4.4 Nõusolek

Teatud juhtudel küsib Tavid Isikuandmete töötlemiseks Kliendi nõusolekut ja Isikuandmeid töödeldakse üksnes Kliendi nõusolekul.

Sellistel juhtudel teavitatakse Klienti eraldi konkreetsest töötlemise eesmärgist. Juhul, kui Klient esitab oma e-posti andmed omal algatusel, näiteks Tavidilt teadete, uudiskirjade ja eripakkumiste kohta info saamiseks, toimub Isikuandmete töötlemine Kliendi selgelt väljendatud nõusolekul. Seejuures võib Klient antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 1. Küpsised

Tavid kasutab oma veebisaidil küpsiseid. Kasutatavad küpsised ja teave nende kohta on täpsustatud Tavidi küpsisepoliitikas, mis on kättesaadav veebisaidil www.tavid.ee.

 1. Profileerimine ja automatiseeritud otsuste tegemine

Profileerimine on igasugune Isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mida kasutatakse Kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks, eelkõige Kliendi riskitaseme analüüsimiseks või näiteks isiklike eelistuste või huvide prognoosimiseks. Tavid kasutab profileerimist näiteks tehingupõhise analüüsi teostamisel või turunduskampaaniate ja -strateegiate väljatöötamiseks.

Profileerimine põhineb Tavidi õigustatud huvidel või Kliendi nõusolekul. Samuti teeb Tavid  automatiseeritud otsuseid sellistes protsessides nagu Kliendi riskitaseme tuvastamine ja juhtimine ning tehingute monitoorimine, et täita seadusest tulenevaid kohustusi.

Tavidi veebileht kasutab profiilide koostamist ja automatiseeritud otsuste tegemist, et parandada Kliendi teenuste kasutamise kogemust, näiteks kohandades kasutataval seadmel teenuste kuvamist ja koostades Kliendile vastavaid pakkumisi.

Kui Klient on andnud vastava nõusoleku, võib Tavid töödelda Isikuandmeid, et pakkuda Kliendile kohandatud teenust ja hinnapakkumisi. Selliseid pakkumisi võidakse teha lähtuvalt Kliendi käitumisest Tavidi veebilehel, näiteks tehakse eripakkumisi Kliendi vaadatuimatele toodetele Tavidi kodulehel.

 1. Videovalve

Turvameetmete osana kasutab Tavid oma esindustes ja kontorite sissepääsudes valvekaameraid.

Valvekaamerate tööpiirkonnad on vastavalt tähistatud infosildiga. Isikuandmed, mida Tavid oma filiaalides ja nende läheduses videovalve jaoks töötleb, sisalduvad visuaalsetes piltides ja videosalvestistes.

Tavid teostab videovalvet õigustatud huvi alusel Tavidi külastajate, klientide, töötajate, ruumide ja vara turvalisuse tagamiseks; videovalve tegevus aitab Tavidil kaitsta oma õiguslikke nõudeid ja õigustatud huve, avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevust.

Isikuandmeid sisaldavad visuaalsed kujutised ja videosalvestised edastatakse kolmandatele isikutele vaid seaduses sätestatud alustel.

 1. Isikuandmete vastuvõtjad

Teenuste osutamise raames võib Tavid edastada Kliendi Isikuandmeid vastuvõtjatele Kliendile teenuse osutamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellised vastuvõtjad on peamiselt:

 • Tavex Grupi liikmed;
 • Asutused ja ametiisikud, näiteks järelevalveasutused, maksuamet, õiguskaitseasutused, kohtutäiturid, notarid, kohtud, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid;
 • Kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujad, kui Tavidil on seaduslik ja/või lepinguline kohustus võimaldada sellistele isikutele juurdepääs Kliendi Isikuandmetele;
 • Krediidi- ja finantseerimisasutused, kaubandustehingute teostamise, arveldamise ja aruandlusega seotud kolmandad isikud;
 • Õigusnõustajad, audiitorid või muud Tavidi teenusepakkujad;
 • Isikud, kes tagavad Kliendi kohustuste nõuetekohase täitmise Tavidi ees, näiteks inkassoteenuse pakkujad, pankrotihaldurid;
 • Isikud, kelle Klient on volikirja alusel määranud oma volitatud esindajaks;
 • Muud teenuste osutamisega seotud isikud ja tarnijad, sh. videovalve, IT, telekommunikatsiooni, hostimise, arhiveerimise ja postiteenuste pakkujad.

Kliendi andmete edastamisel edastab Tavid Isikuandmeid üksnes vajalikus ulatuses ning mitte rohkem, kui on määratud töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik.

Vastuvõtjad võivad töödelda Isikuandmeid vastutava või volitatud töötlejana. Kui saaja töötleb Kliendi Isikuandmeid enda nimel, vastutab saaja andmesubjektidele teabe edastamise eest selliste Isikuandmete töötlemise kohta. Sellisel juhul soovitab Tavid Kliendil saajaga ühendust võtta, et saada teavet Isikuandmete töötlemise kohta. Juhul, kui vastuvõtja töötleb Isikuandmeid volitatud töötlejana, vastutab Tavid sellise töötlemise kohta teabe edastamise eest.

 1. Töötlemise geograafiline piirkond

Kliendi Isikuandmeid töödeldakse EL/EMP siseselt. Erandlikel juhtudel võidakse neid edastada ja töödelda ka EL-i/EMP-välistes riikides, kui selleks on õiguslik alus ja on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • Töötlemine toimub EL/EMP välises riigis, kus on tagatud piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Nõukogu Komisjoni otsusele;
 • Vastutav töötleja või vastuvõtja rakendab asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu EL-i lepingu tüüpklauslid või muud heakskiidetud reeglid, tegevusjuhendid või sertifitseerimismehhanismid;
 • Tegemist on erandliku olukorraga nt andmete töötlemiseks on Kliendi selgesõnaline nõusolek, toimub Kliendiga lepingu täitmine või Kliendi nimel lepingu sõlmimine, töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tätmiseks või kaitsmiseks või kui töötlemiseks esineneb oluline avalik huvi.

Kliendil on soovi korral võimalik saada täpsemat teavet Isikuandmete edastamise kohta riikidesse väljaspool EL/EMP.

 1. Andmete säilitamine

Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub andmete kogumise eesmärgist või õigusaktides sätestatust.

Tavid töötleb Isikuandmeid seni, kuni Tavidil on Kliendiga ärisuhe. Ärisuhte lõppemisel säilitab Tavid Isikuandmeid vastavalt õigusaktides toodud tähtaegadele.

Olukorras, kus Isikuandmete töötlemine toimub Kliendi antud nõusoleku alusel, säilitatakse Isikuandmeid seni, kuni kehtib nõusolek.

Kui Isikuandmeid töödeldakse Tavidi õigustatud huvidest lähtuvatel eesmärkidel, näiteks nõude esitamine, teostamine või kaitsmine, võivad kehtida muud õigusaktidest tulenevad tähtajad. Kõikidel juhtudel piirab Tavid Isikuandmete töötlemist miinimumini.

Videovalvega seoses töödeldavaid Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui vajalik, kuid maksimaalselt 90 (üheksakümmend) päeva alates salvestamise hetkest (eeldusel, et töötlemiseks ei esine muud alust, nt andmete säilitamise vajadus seoses kriminaaluurimisega).

 1. Andmesubjekti õigused

Vastavalt andmekaitsealastele õigusaktidele on Kliendil andmesubjekti õigused seoses Tavidi poolt Isikuandmete töötlemisega. Andmesubjektil (Kliendil) on õigus:

 • Saada teavet selle kohta, kas Tavid töötleb tema Isikuandmeid ja kui töötleb, siis nõuda nende kättesaadavaks tegemist;
 • Nõuda oma Isikuandmete parandamist, kui need on sobimatud, puudulikud või ebaõiged;
 • Õigusliku aluse olemasolul taotleda oma Isikuandmete kustutamist;
 • Piirata oma Isikuandmete töötlemist;
 • Esitada vastulause oma Isikuandmete töötlemiseks, kui töötlemise aluseks on Tavidi õigustatud huvi;
 • Esitada vastulause oma Isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil;
 • Saada oma Isikuandmed struktureeritud kujul ühes enamkasutatavas elektroonilises vormingus ning võimalusel paluda need edastada teenusepakkujale (andmete teisaldatavus);
 • Võtta tagasi nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikust);
 • Nõuda, et tema suhtes ei kohaldataks täielikult automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või sellel on Kliendi jaoks oluline mõju. See õigus ei kehti, kui otsus on vajalik Kliendiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, kui otsus on andmekaitsealaste õigusaktidega lubatud või kui Klient on andnud selgesõnalise nõusoleku.

Tavid töötleb enamikku Kliendi poolt tehingu käigus edastatud informatsioonist. Üldjuhul esitab Klient andmed Tavidile isiklikult, kuid teatud juhtudel töötleb Tavid ka Isikuandmeid, mis on saadud erinevatest andmebaasidest.

Arvetades Tavidi poolt töödeldava teabe hulka, palutakse andmesubjektil õiguste teostamisel võimalikult täpselt märkida päringuga/taotlusega hõlmatud ajaperiood, kirjeldada töötlemistoimingut ning muud asjakohast teavet.

Klient saab andmesubjekti õigusi teostada esitades päringu isiklikult mõnes Tavidi kontoris või saates digitaalselt  allkirjastatud päringu e-posti aadressile tavid@tavid.ee. Andmesubjekti päringule vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast päringu edastamist. Taotluse või päringu mahukusest või keerukusest tulenevalt on Tavidil eelmises lauses toodud tähtaega võimalik kahe kuu võrra ühepoolselt pikendada.

Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete töötlemine Tavidi poolt rikub temale õigusaktidest tulenevaid õigusi ja/või huve, võib Klient esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Kontaktandmed

Klient võib Isikuandmete kasutamise küsimuste, nõusoleku tagasivõtmise, taotluste, andmesubjektide õiguste teostamise ja kaebustega pööruda igal hetkel Tavidi poole. Tavidi ajakohased kontaktandmed on leitavad kodulehel.

 1. Tingimuste kehtivus ja muutmine

Tavid võib käesolevaid tingimusi igal ajal vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ühepoolselt muuta, teavitades Klienti vastavatest muudatustest Tavidi esindustes, Tavidi veebilehel, e-posti teel või muul viisil, näiteks meedias, hiljemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist.

Need Tingimused on koostatud eesti keeles ning tõlgitud inglise keelde. Keeleliste või tõlgenduslike vaidluste, lahkarvamuste või pretensioonide korral on ülimuslik tingimuste eestikeelne versioon.

Tingimuste käesolev redaktsioon jõustub 1. jaanuaril 2022 ning uusim versioon on saadaval Tavidi esindustes ja veebilehel jaotises Andmekaitse tingimused.